maandag 21 juli 2014

3.Verantwoording.
          VERANTWOORDING

 

          Deze geschiedenis van de Feniciërs is allereerst een compilatie van

          wat andere auteurs zoveel mogelijk (en meestal in andere talen) al op

          schrift gesteld hebben. Dat betekent niet, dat in dit boekwerk niet de

          mening van de schrijver bij tijd en wijlen doorklinkt. Die komt soms

          zelfs geprononceerd naar voren en speciaal daar, waar de meningen van

          diverse onderzoekers divergeren.

          Van enige popularisering is ook sprake, maar dat is altijd gedaan zonder

          de waarheid ook maar enig geweld aan te doen. Het exquise hoofdgerecht

          behoeft toch altijd enige jus.

          Naast het zoveel mogelijk chronologisch volgen van de gebeurtenissen in

          de eerste delen, is ook een plaats ingeruimd voor de fysische geografie,

          want juist de natuurlijke gesteldheid van de gebieden, waarin de

          Feniciërs zich bewogen, is sterk medebepalend geweest voor de historie

          van dit volk.

          In het derde deel wordt vooral ingegaan op de middelen van bestaan, op

          de leefwijze van de Feniciërs en bevat tevens vele overzichten e.d.

          Het laatste deel wordt gevormd door een kleine encyclopedie. Dit is ge‑

          daan, omdat de tot dusver verschenen woordenboeken en ecyclopedieën over

          de oudheid overwegend bestaan uit Griekse en Romeinse termen, woorden,

          namen en verklaringen.

          Omdat dit boekwerk mogelijk eens in een definitieve vorm gegoten zal

          worden,  werd het van belang geacht om ruimte vrij te houden voor eigen

          aanvullingen en voor die van mogelijk andere geïnterresseerden. Ondanks

          de omvang van dit boekwerk, kan niet gepretendeerd worden, dat de

          volledige geschiedenis van de Feniciërs en hun nazaten beschrijft.

          Ieder jaar volgen nieuwe ontdekkingen en opgravingen, waardoor de kans

          aanwezig is, dat bepaalde feiten achterhaald zijn, of dat nieuwe feiten

          nog niet opgenomen zijn.

          In ieder geval zijn wel opgenomen de bevindingen van de schrijver op

          diverse studiereizen naar Tunesië, Italië, Spanje en naar bijvoorbeeld Venetië. In

          die stad werd in 1988 een alles omvattende tentoonstelling gehouden over

          de Feniciërs in het Palazzo Grassi. De bij die gelegenheid uitgegeven

          catalogus werd eveneens in dit boekwerk verwerkt.


          Ondanks het feit, dat erg veel materiaal omtrent de Feniciërs en

          Puniërs is doorgenomen, is het vrij waarschijnlijk, dat er nog een

          hoeveelheid literatuur aanwezig is, welke (nog) niet in dit boekwerk is

          verwerkt. Niettemin is het merendeel van het ons bekende wel in de

          volgende delen en hoofdstukken opgenomen.

           Naast de aanzienlijke hoeveelheid literatuur, welke in dit boekwerk is

          opgenomen, is ook ruimte ingelast voor fysisch‑geografische en demo‑

          grafische beschouwingen. Daarnaast zijn, voor zover beschikbaar, de

          meest recente bevindingen van het archeologisch veldwerk opgenomen.

          Het kaart‑ en fotomateriaal is goeddeels van de hand van de schrijver.

          Bijna 3000 boekwerken en artikelen hebben ten grondslag gelegen

          aan deze geschiedenis van de Feniciërs en Puniërs. Soms bevatte een

          boek of artikel hoogst fragmentarisch materiaal; vaker besloeg het een

          bepaalde tijdsperiode van de geschiedenis van de Feniciërs en Puniërs,

          maar zelden besloegen de beschikbare literatuurbronnen globaal een

          totaal overzicht. Wat er dan aan (versnipperd) materiaal aanwezig is, is

          voornamelijk in buitenlandse talen geschreven. Dit boekwerk nu bundelt

          al deze verspreide beschikbare kennis en geeft daaraan bovendien een

          eigen interpretatie.

          Bijna 3000 boekwerken en artikelen hebben ten grondslag gelegen

          aan deze geschiedenis van de Feniciërs en Puniërs. Soms bevatte een

          boek of artikel hoogst fragmentarisch materiaal; vaker besloeg het een

          bepaalde tijdsperiode van de geschiedenis van de Feniciërs en Puniërs,

          maar zelden besloegen de beschikbare literatuurbronnen globaal een

          totaal overzicht. Wat er dan aan (versnipperd) materiaal aanwezig is, is

          voornamelijk in buitenlandse talen geschreven. Dit boekwerk nu bundelt

          al deze verspreide beschikbare kennis en geeft daaraan bovendien een

          eigen interpretatie.

ncfps

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten