vrijdag 22 augustus 2014

50.Onderdeel van een Romeinse provincie.


          3.6.    Onderdeel van een Romeinse provincie.

 

          Een kleine eeuw na Carthago en  andere  westelijke  Fenicische  steden

          komt nu ook het moederland onder  de  Romeinse  overheersing.  Het  gaat

          welhaast geluidloos. In versnelde mate verliezen de Feniciërs nog meer

          hun identiteit. Van halve Grieken worden het op den duur  gezagsgetrouwe

          ingezetenen van het Romeinse rijk, die  verder  met  evenveel  ijver  de

          handel en scheepvaart in het oostelijke deel  van  de  Middellandse  zee

          blijven beoefenen. Tyrus en  Sidon  blijven  functioneren  als  handels‑

          plaatsen. In het  noorden  ontwikkelt  Cilicië  zich  als  zeerovernest,

          terwijl Cyprus omstreeks 50 ook bij het Romeinse rijk wordt gevoegd.

          Crassus is een van de leden van het z.g.  eerste  driemanschap,  waartoe

          ook Caesar en Pompejus behoren. Hij krijgt het bestuur over  het  oosten

          met name over de provincie Syria, van waaruit hij Mesopotamië tracht  te

          veroveren. Dat zou gunstig geweest zijn voor de  Feniciërs,  want  dan

          zou hun  natuurlijk  achterland  tenminste  weer  in  een  staat  hebben gelegen.

          Crassus wordt echter desastreus verslagen  bij  Carrhae  in  53.  Daarna

          verkeert Fenicië eeuwenlang in een betrekkelijke rust. Aan  de  ooste‑

          lijke einder woeden voortdurend grensoorlogen met de Parthen, maar  daar

          wordt de kust van de Levant nauwelijks  door  beroerd.  Ten  zuiden  van

          Fenicië komen de Joden nog een keer in opstand, maar  die  vrijmoedig‑

          heid slaan de Romeinen met harde hand neer, waarop  de  Joden  nog  meer

          uitzwermen over de toenmaals bekende aarde.

 

          3.6.1.  Enige plaatsen.

 

          Onder de regering van Augustus  wordt  Berytus  een  legerplaats.  Accra

          wordt omgedoopt tot Caesarea ad Libanum. Het is  de  geboorteplaats  van

          Alexander Severus, die in de 3e eeuw Romeins keizer werd.

          De Tyriërs hebben nog steeds  handelsposten  in  Alexandrië,  Antiochië,

          Corinthe, Athene en zelfs te Pouzzoles. *

          In het binnenland vinden we de stad Baälbek. Een stad met  in  oorsprong

          een Fenicische naam. Het is in de tegenwoordige tijd de hoofdstad  van

          het district Beka'a in de Libanon en ligt aan de weg  van  Beiroet  naar

          Aleppo. De Grieken vereenzelvigen Baäl met de god Helios  en  later  met

          Zeus zelf. Vroeger werd Baälbek  dan  ook  door  de  Grieken  Heliopolis

          genoemd. In de Romeinse tijd werd de stad  sterk  uitgebreid  en  vonden

          tempels er een plaats, die gewijd waren aan Jupiter, Venus en Bacchus.

          Nog verder het binnenland in ligt Palmyra, dat tot 272 na  C  een  zelf‑

          standig bestaan leidt tussen het Romeinse en het Parthenrijk.  Er  wonen

          Arabieren, die Aramees spreken en die  Fenicische  goden  en  godinnen

          aanbidden. Zo is er Ba'alshamên, maar ook Allât.        

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

          * : zie "The Phoenicians" van Aldo Massa i.e.v.v.David Macrae.

 

                  RELIGIE

                  Zie:Syria XXXI 1954 p.80‑90.

                  "Questions héliopolitaines."

 

                  Het Fenicische pantheon is zo langzamerhand sterk vergriekst.

                  Een heilige drie‑eenheid tekent zich in de volgende steden af:

 

                  BYBLOS      EL+dame van Byblos+Adonis

                  BERYTUS     Poseidon+stadsgodin+Eshmoen

                  SIDON       de grote god+As(h)tarte(Europa)+Eshmoen

                  TYRUS       Zeus+Astera+Heracles

 

                               Daarnaast komen voor Eros, Psyche, Tyche, Afrodite, Athena, Apollo etc etc...

 

 

Zie Boek 176.CLEOPATRA

Vrouw en vorstin. Carlo Maria Franzero i.e.v.v.C.Bauer. Amsterdam Elsevier Brussel 1960.

Een geromantiseerde weergave van het leven Cleopatra, waarbij de historische gebeurtenissen niet al veel geweld aan worden gedaan. Sfeertekening in de tijd, dat Hellenistisch Fenicië overgaat in een Romeinse provincie.

 

Zie Boek 247.BYBLOS ET LA FêTE DES ADONIES

Brigitte Soyez. Études préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain. Leiden, E.J.Brill, 1977. Met bovendien in mijn versie een handgeschreven dankwoord van Brigitte Soyez aan haar professor M.J. Vermaseren. Dat is toch wel heel bijzonder! Uitleg van de cultus.

Blz

8              Baalat Gebal

12            Lucien getuigenis

19            plan Byblos

44            Giblitische Adonis

51            fysisch geografische rol

60            Aphaca

67            rol Isis mythe

 

          We vinden nu nog de resten van een prachtige tempel, die  opgedragen  is

          aan Allât. In 272 na C wordt koningin Zenobia door Aurelianus  verslagen

          en daarna is ook Palmyra een onderdeel van het Romeinse rijk. *

 

          3.6.2.  De Fenicische lappendeken.

 

          In  omstreeks  het  jaar  0  moet  de  Fenicische  kuststrook  met  de

          grensgebieden  in  het  noorden  en  het  zuiden   ervan   qua   raciale

          samenstelling er ongeveer als volgt uit gezien hebben:

 

          Tabel 8.De raciale samenstelling van de Levantkust onder Augustus.                  (kustplaatsen)

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Poseidon        grie            | In het noorden

          Heraclea        grie            | langs de van ouds‑

          Leucos Limen    grie            | her ongastvrije

          Laodicea        grie            | kusten van het oude

          Gabala          aram            | Oegarit hebben zich

          Paltos          aram            | vele Grieken geves‑

          Balanea         aram            | tigd tijdens vooral

          Carnè           phoe            | de regering van de

          Antaradus       phoe            | Seleuciden.

          Aradus          phoe            |

          Enhydra         phoe            |

          Marathus        phoe            |

          Simyra          phoe (+assy)    | In het midden over‑

          Ortosia         phoe (+arab)    | heerst toch nog

          Tripolis        phoe (+grie)    | steeds de Fenici‑

          Botrys          phoe (+arab)    | sche bevolking met

          Byblos          phoe (+grie)    | Assyrische, Griekse

          Berytus         rome            | en Arameesche be‑

          Sidon           phoe (+grie)    | standdelen.

          Sarepta         phoe            |

          Tyrus           phoe            | Naar het zuiden

          Akziv           phoe            | toe is de bevolking

          Accra           rome            | nog het meest Phoe‑

          Dora *          hebr            | nicisch gebleven.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          legenda:aram=Aramees, phoe=Fenicisch, rome=Romeins, grie=Grieks,

                  arab=Arabisch, assy=Assyrisch.

          ======================================================================

 

* : Zie: "De godin Allât en haar tempel te Palmyra" van H J W Drijvers.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten